α. IChO

From: ден

Ве молиме во полето Order notes ставете ја Вашата е-адреса.

Please in the Order notes put your e-mail address.

Донации за македонскиот тим на меѓународните Олимпијади по хемија. За жал, Минстерстото за образование и наука не ги покрива трошоците кои се сосотојат од: котизација, авиобилети, визи како и трошоци за подготовка меѓу другото и хемиклаии и лабораториска опрема. СХТМ ги покрива сите трошоци преку спонзорства и донации. Овогодиншните трошоци изнесуваат околу 7000 евра.  Благодарни сме за секоја Ваша помош.

Donations for the Macedonian team to the international chemistry Olympics. Unfortunately the Ministry of Education and Science does not cover the expenses which include: registration fee, travel expenses, visas as well as preparation including chemicals and lab equipment. SCTM covers these by sponsorships and donations. This years’ expenses amount to around 7000 euros. We are grateful for any contribution you can make.

 

Scroll to Top